AARPS / Piotr Wojtczak (Katowice)

styl: nostalgiczne melodie i zawiłe struktury rytmiczne, modulacja częstotliwości w poszukiwaniu momentów magicznych, długie, ambientowe i wolno przekształcające się formy, gęste i nieregularne sekwencje pełne detali, potrafiące dezorientować cierpliwego słuchacza i wciągać go w abstrakcyjną narrację pełną zwrotów akcji
ważniejsze występy: Brutaże, katowickie festiwale Street Art, Nowa Muzyka i Elektro Klub
AARPS - soundcloud


relations: Katowice Sound Department
style: nostalgic tunes and complex rhythmic structures, modulation of frequency in search of magical moments, long, ambient and slowly transforming forms, thick and irregular sequences full of details, which can leave the patient listener disoriented and pull him into an abstract narration full of turns
relevant performances: various Brutaż events, Katowice festivals Street Art, Nowa Muzyka and Elektro Klub