Revue svazu českých architektů (Tkacz & Wińczyk)

"Było już malarstwo, rzeźba, literatura oraz taniec o architekturze. Duet proponuje dźwięki inspirowane jej przedstawieniami, konkretnie planami architektonicznymi.
To że pochodzą one z czasów socjalizmu, nie wynika z jakiejkolwiek nostalgii, chęci odwoływania się do ówczesnych idei. Jest to raczej zasługą przypadku, który pozwala traktować ilustracje do pewnego stopnia jako przedmiot znaleziony.
O tyle jednak, że w sytuacji występu część wizualna jest starannie dobrana i wcześniej ustalona. W odniesieniu do niej konstruujemy pewne ramowe założenia, w obrębie których mieszczą się tworzone dźwięki.
Cały proces ma zatem na celu nie tylko konfrontowanie dwóch zmysłów (wzroku i słuchu), dwóch sztuk (architektury i muzyki), ale też dwóch modeli grania (kompozycji i improwizacji)."
Revue svazu českých architektů:
Hubert Wińczyk - generator fal akustycznych
Piotr Tkacz - gramofon i przedmioty
RSČA (Tkacz & Wińczyk) - bandcampRevue svazu českých architektů (Tkacz & Wińczyk)
"There were already painting, sculpture, literature and dance about architecture. This duo (Piotr Tkacz & Hubert Wińczyk) proposes sounds which are inspired by its representations, precisely architectural plans.
The fact that those come from socialism era has nothing to do with any nostalgia or desire to reference ideas of that time. It's rather a bit of a chance meeting, which allows to regard these illustrations to a certain degree as found objects. But in the situation of the performance the visual part is carefully selected and prearranged. With reference to it we construct general assumptions, which describe space for creating sounds. general assumptions, which describe space for creating sounds.
The whole process aims to confront two senses (sight and hearing) and two arts (architecture and music), but also two models of playing (composition and improvisation)".
Revue svazu českých architektů:
Hubert Wińczyk - tone generator
Piotr Tkacz - turntable, objects