Jelena Glazova

Artystka dźwiękowa / wizualna i poetka, mieszka w Rydze na Łotwie. Pracuje w obrębie interdyscyplinarnych dziedzin sztuki współczesnej, łącząc w swoich pracach obraz, tekst poetycki, eksperymentalny dźwięk i instalacje.
Eksperymentalne pola aktywności muzyki noise / drone, zazwyczaj wykonuje z przetworzonych wokali. Artystka łączy zainteresowanie postmodernizmem z jego estetyką kolażu i praktyk dekonstrukcji (otrzymała dyplom Łotewskiej Akademii Sztuki za pracę z zakresu postmodernizmu w kulturze audiowizualnej) oraz zainteresowania filozofią Wschodu z pojęciami nicości i wiecznego rozwoju.
Jako artystka wizualna Jelena miała 7 wystaw indywidualnych, w tym w łotewskim Muzeum Fotografii (2010) i Centrum Sztuki Współczesnej (LMC) (2011), uczestniczyła w licznych zbiorowych wystawach, festiwalach i projektach na Łotwie, w Rosji, USA, Wielkiej Brytanii , Holandia, Niemczech, Słowacji, Litwie, Estonii, Szwecji, Finlandii, Ukrainie, Korei Południowej, Kanadzie. Jako poetka uczestniczy w festiwalach poezji i ma na swoim koncie liczne publikacje. Książki z wierszami Glazovej - "Transfery" (2013, opublikowane przez Orbita, w języku rosyjskim i łotewskim), „Plasma" (2014, opublikowane przez wydawnictwo Paranoia.ee, w języku polskim i estońskim). Poezja Jeleny jest przetłumaczona na język łotewski, angielski, fiński, polski, estoński.
https://jelenaglazova.bandcamp.com/
Jelena Glazova
Sound artist/visual artist and poet based in Riga, Latvia. Working in interdisciplinary areas of contemporary art, combining in her works image, poetic text, experimental sound and installation.Experimental music activity field - noise/drone, usually constructed from processed vocals. As a visual artist Jelena had 7 solo exhibitions, including solo shows at Latvian Museum of Photography (2010) and Latvian Contemporary Art Centre (LMC) (2011), participated in numerous group exhibitions, festivals and projects in Latvia, Russia, USA, UK, Netherlands, Germany, Slovakia, Lithuania, Estonia, Sweden, Finland, Ukraine, South Korea, Canada and other countries. As a poet she participates in poetry festvals and has publications. Books of poems by Glazova - "Transfers" (2013, published by Orbita, in Russian and Latvian), Plasma (2014, published b Paranoia.ee, in English and Estonian). Jelena's poetry is translated into Latvian, English, Finnish, Polish, Estonian languages.
She combines interest in postmodernism with its collage aesthetics and deconstruction practices (obtained BA at Latvian Academy of Culture with work on postmodernism in audiovisual culture) and interest in Eastern philosophy with the concepts of nothingness and eternal development.
https://jelenaglazova.bandcamp.com/